Skip to content

Privacy verklaring

Privacy verklaring Tubes and Pipes

Om onze diensten aan onze klanten en hun bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Tubes and Pipes in sommige gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren de privacy van onze klanten en hun bezoekers en zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een veilige en verantwoorde manier worden verwerkt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens gebeurt en op welke rechten u zich kunt beroepen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Omdat u gebruik maakt van 1 van onze diensten. Het gaat om de volgende gegevens: naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en organisatienaam.
 • Wanneer u onze website bezoekt. Dit betreft enerzijds generieke bezoekgegevens die geen persoonsgegevens zijn en uw surfgedrag op onze website en anderzijds persoonsgegevens, namelijk het geanonimiseerde IP-adres.
 • Wanneer u actief contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of een contactformulier). Dit betreft de gegevens die u zelf heeft verstrekt wanneer u contact met ons opneemt. Dit kunnen uw e-mailadres en/of telefoonnummer zijn in combinatie met uw voornaam, achternaam en bedrijfsnaam.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of fysiek contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met uitzondering van bezoekers die toestemming hebben van hun ouders of een voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden daarom aan dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via w.debeer@meever.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor de verwerking van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. De zes wettelijke grondslagen zijn:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om actie te ondernemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke voor de verwerking rust.

Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, behalve wanneer de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen die bescherming van de persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Tubes and Pipes verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

 • Het verlenen van een optimale service aan onze (potentiële) Klanten en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met al onze Klanten;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het aanbieden van producten, diensten door ons of partijen waarmee wij samenwerken;
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie
 • Het archiveren van informatie;
 • Het factureren van onze diensten en het afhandelen van de daaropvolgende betaling;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief via Constant Contact;
 • Communicatieve doeleinden om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten;
 • Het informeren van onze (potentiële) klanten over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Het leveren van goederen en diensten;
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de meest voorkomende voorkeuren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

De door ons verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Als het verstrekken van gegevens aan derden noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, stellen wij uw gegevens beschikbaar aan deze derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tubes and Pipes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tubes and Pipes verkoopt uw gegevens niet aan derden voor marketing- of andere doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met w.debeer@meever.nl.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tubes and Pipes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w.debeer@meever.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) in deze kopie zwart zijn gemaakt. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tubes and Pipes gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Tubes and Pipes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeuren worden onthouden. Ook worden deze cookies gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat wij u op maat gesneden content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via uw browserinstellingen alle eerder opgeslagen informatie verwijderen. Zie voor uitleg: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Tubes and Pipes maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de advertenties van Tubes and Pipes bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Het privacybeleid van Google Analytics vindt u ook hier.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Links

De websites van Tubes and Pipes bevatten een aantal links naar andere websites van organisaties. Tubes and Pipes is geen eigenaar van deze websites en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Het verdient aanbeveling het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar w.debeer@meever.nl. Voor alle overige vragen die u heeft over de privacyverklaring van Tubes and Pipes kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar w.debeer@meever.nl

Brochure

Vul hier uw gegevens in om de brochure in uw e-mail te ontvangen.

  Wilt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief?